Keresés

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


system_check

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége
A jelen Tájékoztatóban ("Tájékoztató") meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a Pelle D'oro Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 18-22.; cégjegyzékszám: 06-09-000531; e-mail: pelledoro@pelledoro.hu; továbbiakban: "Adatkezelő").

1.2. Irányadó jogszabályok
Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: "GDPR").
Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: "Fgytv")
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően, "Számviteli törvény").
A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu címen.

1.3. Az Adatkezelő tevékenysége, a Weboldal
Az Adatkezelő webáruház üzemeltetésével foglalkozó gazdasági társaság. Az Adatkezelő üzemelteti az alábbi webáruházat (a továbbiakban: "Weboldal"):
 • Pelledoro.hu
Az Adatkezelő a Weboldalon értékesítési tevékenységet végez, a Weboldalon meghatározottak szerint.

1.4. A Tájékoztató hatálya, az érintett
Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor. Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre.
A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez.
Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).
Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldal, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.


II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Webáruház üzemeltetése:
 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
 • Az érintett számára az értékesítendő termékek bemutatása;
 • Megrendelések kezelése, szállítás, számlázás, fizetés;
 • Kintlévőségek kezelése;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
 • Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás.

2.3. Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, tájékoztatást kér, feliratkozik hírlevélre, megrendelést kezdeményt, stb. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti azt, hogy az érintett és az Adatkezelő között a jogviszony nem jön létre. Az Adatkezelő az érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről.
Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződés megkötését kezdeményezi, majd szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon (megrendelő) megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.
Amennyiben az érintett valamely, az Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.
Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 3. pontban meghatározott jogszabályok.
Az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)
Amennyiben az adatkezelés szükséges az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelők felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben


III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, PROFILALKOTÁS

3.1. Az adatok felvétele
Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Más forrásból az Adatkezelő adatokat csak akkor vesz fel, ha az érintett ahhoz hozzájárult.

3.2. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli:
Teljes név, e-mail cím, telefonszám: Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel lehetősége.
Lakcím, szállítási cím: Az adatkezelés célja a megrendelt termék kiszállítása, az érintettel való kapcsolattartás.
Jelszó: A Weboldalon az érintett által megadott jelszó kezelésének célja a Weboldal használatának biztosítása.
Megrendelt termékre, szállításra, fizetésre vonatkozó adatok: Az adatok kezelésének célja a termék szállítása, igények érvényesítése.
Kiküldött reklámokkal kapcsolatos adatok. Az Adatkezelő az érintettnek kiküldött reklámokkal kapcsolatban kezeli azt az adatot, hogy az érintett mely reklámokat nyitja meg, melyekre kattint rá. Az adatkezelés a reklámozáshoz kapcsolódik. Az adatokat az Adatkezelő felhasználja további reklámok küldéséhez, annak meghatározására, hogy az érintettnek milyen reklámokat küldjön, a 3.4. pont szerinti profilalkotás során.

3.3. Az adatkezelés folyamata
Az érintett a Weboldalon önként regisztrálhat, a regisztráció nem kötelező, a regisztráció elmaradása az érintett számára semmilyen hátrányt nem okoz. Amennyiben az érintett regisztrál, és megadja az adatait, azokat az adatkezelő kezeli. Amennyiben az érintett vásárol, az Adatkezelő a Weboldalon közzétettek szerint kezeli a vásárlásokkal kapcsolatos adatokat. A vásárlás, számlázás, fizetés, szállítás a Weboldon meghatározottak szerint működik.

3.4. Profilalkotás reklámozási célból
Profilalkotásnak minősül a GDPR alapján személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Az Adatkezelő a Weboldalon a reklámozás során profilalkotást végez.
Amennyiben az érintett regisztrál, a hozzájárulása visszavonásáig az Adatkezelő jogosult az érintett részére reklámot küldeni. A reklámok tartalmának meghatározása során az Adatkezelő felhasználja az érintett által megadott adatokat. Az, hogy a reklámban milyen ajánlat jelenik meg, profilalkotás eredménye. Ennek során a reklámok összeállítását végző számítástechnikai program zártan, emberi beavatkozás nélkül értékeli azon adatokat, amelyek az érintettről az Adatkezelő rendelkezésére állnak. Ezen adatok alapján állapítja meg a program azt, hogy az érintett a kiküldendő reklám célcsoportjába tartozik-e. A reklám kiküldését követően az Adatkezelő a teljes profilalkotást törli.
A profilalkotás során kizárólag arra vonatkozóan születik döntés, hogy az érintett számára milyen reklám kerüljön küldésre.
A profilalkotás jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni. Az érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse. Az érintett a profilalkotást megtilthatja.


IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. Weboldalon regisztráló személyek adatkezelése
Az adatkezelés leírása: A Weboldalt bárki szabadon látogathatja, a látogatás regisztrációhoz, személyes adatok megadásához nem kötött. Az érintett bizonyos szolgáltatásokat (pl. vásárlás, nyereményjátékon való részvétel, hírlevélre feliratkozás) csak regisztráció után vehet igénybe. Ebben az esetben az érintettnek meg kell adnia adatait a regisztrációs felületen, és nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezeléséhez.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása, így különösen a vásárlás lebonyolítása, szállítás, számlázás, fizetés, nyereményjátékban sorsolás, részt vevő személyek tájékoztatása, nyeremények eljuttatása, hírlevelek, reklámok küldése.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, bejelentkezéshez szükséges jelszó.
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri (hozzájárulását visszavonja).

4.2. Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett vásárol, közte és az Adatkezelő között jogviszony jön létre. Amennyiben a vásárlás távollévők között történik (így a Weboldalon, vagy telefonon), az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése; valamint a számlázásra vonatkozó jogszabályok, így különösen a számvitelről szóló törvény. Az érintett a vásárlási folyamat során nyilatkozik arról, hogy elfogadja az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, és hozzájárul adatai kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítása (megrendelés rögzítése, szállítás, számlázás, fizetés), és az esetleges igények érvényesítése (pl. jótállás, pénzkövetelés).
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, számlázási cím, telefonszám, megrendeléssel kapcsolatos adatok (megvásárolt termékkel, a megrendelés folyamatával, szállítással, fizetéssel kapcsolatos adatok).
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Megszűnik az adatkezelés célja, ha bizonyossá válik, hogy a vásárlással kapcsolatban igények érvényesítésére már nem kerül sor. Ez az időtartam az értékesítési tevékenység lezárását (ellenérték megfizetését) követő elévülési idő, vagyis öt év. A bizonylatokkal kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bek. alapján 8 évig őrzi.

4.3. Reklámozási célú adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon, vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, és azok reklámozási célú felhasználásához a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintettek számára reklámok küldése.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, elsősorban az e-mail cím, telefonszám, postacím (a reklámozási célú adatkezelés többnyire ügyfélfiókhoz kapcsolódik, így az adatok kezelése egységes).
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az érintett számára a továbbiakban reklám nem küldhető. Az Adatkezelő minden esetben megszünteti az adatkezelést, ha az érintett azt kéri. A reklámozási célú adatkezelés megszüntetése esetén az adatok törlésére csak akkor kerül sor, ha az adatok kezelése megszűnt, vagy az érintett a reklámozási célú adatkezelés megszüntetése mellett az adatok törlését is kérte.

4.4. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő szervez nyereményjátékokat. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. A nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelő kezeli a résztvevők azon adatait, amelyek a sorsoláshoz szükségesek.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása. Az adatkezelés célja emellett a reklámozás, a fenti 10. pontban meghatározottak szerint.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Amennyiben az érintett nyer, meg kell adnia a többi, nyeremény eljuttatásához szükséges adatait is.
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

4.5. A telefonhívások rögzítése
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő az érintettekkel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíti. A rögzített beszélgetések utóbb visszahallgathatók, felhasználhatók, az érintettek számára is.
Az adatkezelés jogalapja: Az értékesítési célú telefonbeszélgetés esetén a rögzítés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a beszélgetést folytatja.
Az érintett és az adatkezelő ügyfélszolgálata közötti beszélgetések esetén az adatkezelés jogalapja az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése. Az érintett a rögzítésről előzetesen (a hívás kezdetén) tájékoztatást kap. Amennyiben az érintett a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van más módon történő kapcsolatfelvételre (levél, e-mail, személyes kapcsolatfelvétel).
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az értékesítési célú hívások esetén a megrendelés és a szerződéses nyilatkozat rögzítése. Az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetések esetén a rögzítés célja a panaszok kezelése, a fogyasztóvédelem, amely célok elérése a rögzített hívások utólagos felhasználhatóságával valósul meg. Az Adatkezelő a felhasználást az érintett számára is biztosítja.
Kezelt adatok köre: A rögzített hangfelvétel, illetve a rögzítés időpontja és a kapcsolódó hívószámok.
Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz beérkező hívások felvételeit az Fgytv. 17/B. § (3) bek. alapján öt évig megőrzi. Az egyéb hívásokat az Adatkezelő a rögzítéstől számított hat hónapig tárolja.

4.6. Követeléskezelési célú adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett a megrendelt és az Adatkezelő által kiszállított terméket nem fizeti ki a felek közötti szerződésben meghatározottak szerint, az Adatkezelő felszólítja az érintettet a teljesítésre, a megrendelt termék vételárának kifizetésére, a Weboldalon közzétett Általános Szerződési Feltételek szerint. Amennyiben az érintett a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az Adatkezelő jogosult a kintlévőség kezelésével erre a tevékenységre szakosodott vállalkozást megbízni, és neki az adatokat behajtás céljára átadni.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet elvégezte (lásd alább).
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Adatkezelő kintlévőségének érvényesítése.
Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során átadásra kerül az érintett neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a kintlévőségre vonatkozó, azt alátámasztó adatok.
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a követelés behajtásáig, vagy annak lehetetlenné válásáig tart.
Érdekmérlegelési teszt:
Jogos érdek azonosítása: Az adatkezelés célja a kintlévőségek érvényesítése. A fentiek alapján az adatkezelés alapja az, hogy az érintett valamely kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal az Adatkezelőnek igénye keletkezett vele szemben. Az adatkezelés célja ezen igény érvényesítése. Figyelemmel arra, hogy az érintett önként nem teljesít, az Adatkezelőnek az egyetlen lehetőségük az őket megillető díj, egyéb követelés (pl. költség) megszerzésére, ha ennek érdekében jogi lépéseket tesz. A jelen cél mind a GDPR, mind az irányadó jogalkalmazói gyakorlat alapján olyan jogos érdek, amely egyértelműen jogszerű tevékenységhez kapcsolódik.
Szükségesség: Az Adatkezelő számára az adatkezelés azért fontos, mert az érintett számára teljesített, részére terméket értékesített. A teljesítés révén az Adatkezelőnek igénye keletkezett az ellenszolgáltatásra. Az igény minden esetben jogviszonyon, teljesítésen, és jogszabályon alapul. Mivel az érintett önkéntesen nem teljesít, nincs más lehetőség, mint az igény jogi úton történő érvényesítése. Ennek hiányában az igény érvényesítése lehetetlen.
Érdekmérlegelés:
 1. Az érintett az adatkezelésre számít. Az érintett számára nyilvánvaló, hogy az Adatkezelő igényt kíván érvényesíteni vele szemben, erről kapott tájékoztatást.
 2. A felhasznált adatkör nem tartalmaz különleges adatot. Kizárólag az érintett azonosításához, a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő), valamint az igény jogalapjára és mértékére vonatkozó adatok kerülnek felhasználásra.
 3. Az adatkezelés az érintett által igénybe vett szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódik, attól eltérő adatkezelési célt nem valósít meg.
 4. Az adatkezelés az érintett jogait nem gátolja. Az érintettnek lehetősége van, hogy az igénnyel szemben álláspontját kifejtse, azt kifogásolja, és saját érdekeit az igény érvényesítése során védje.
 5. Az Adatkezelő az adatkezelés nélkül hátrányt szenvedne, hiszen nem jutna hozzá az őt jogosan megillető vagyoni előnyhöz.
 6. Az adatkezelés elsősorban az Adatkezelő érdekeit szolgálják, ugyanakkor az érintett önként kötött szerződést, tudatában volt az ellenszolgáltatásnak, a szerződésből eredő egyéb kötelezettségnek. Vagyis az adatkezelés olyan szerződésen alapul, amelyben a felek érdekei teljes mértében kiegyensúlyozottak. Az érintett előtt az Adatkezelő szolgáltatása és a fizetési kötelezettség ismert.
 7. Az Adatkezelő és az érintett között a kapcsolat mellérendelt, az Adatkezelőnek nincsenek többletjogosultságai, nem áll az érintett felett a jogviszonyban, nem gyakorol közhatalmi jogosítványt, az érintettel szemben kényszerítő eszközei nincsenek.
 8. Az Adatkezelő az adatokat az érintettől szerezte be, és az érintettet az adatkezelés megkezdése (az adatok felvétele, azaz a jogviszony létesítése) előtt tájékoztatta az adatkezelésről, így a jelen adatkezelési célról is. Az érintett az adatkezelés során végig hozzáfért az adatkezelési tájékoztatóhoz.
 9. A felek jogérvényesítési lehetőségei kiegyensúlyozottak, az érintett képes jogai érvényesítésére, és az Adatkezelő a nála meglévő információkat az érintett rendelkezésére bocsátja.
 10. Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
Garanciák: Az érintett jogainak védelmét szolgálja az, hogy az érintett az adatkezelésről – így a jelen adatkezelés lehetőségéről – már az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kap. Az érintettel kapcsolatban álló adatkezelő minden esetben felhívja az érintett figyelmét a fizetési kötelezettségre és arra, hogy ha ezt nem teljesíti, jogi lépésekre kerül sor. Az adatkezelés az érintett számára nyilvánvaló és átlátható. Az adatkezelésre törvényes eljárásban kerül sor.
Döntés: A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés egyértelmű, törvény által elismert, jogos adatkezelői érdeket szolgál, és ezen érdek másként nem érvényesíthető. Figyelemmel arra, hogy az érintett maga kéri a szolgáltatást, mindvégig tisztában van kötelezettségeivel és az adatkezeléssel, továbbá az adatkezelés a fentiek szerint az érintett számára átlátható, és kizárólag arra irányul, hogy az érintettel szemben a jogos igény jogszerű eljárásban érvényesíthető legyen, az adatkezelés az érintett érdekeit és jogait aránytalanul nem korlátozza. Mindezek alapján az adatkezelés megfelel az érdekmérlegelési tesztnek, és az alapulhat a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontján.


V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra az Adatkezelő megfelelő jogalappal rendelkezik.

5.2. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.3. Technikai adatok és cookie-k
Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a Weboldal, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
Az Adatkezelő alkalmaz Google Analytics cookie-t, melynek segítségével a Weboldal látogatottsági statisztikáit gyűjti.
Az Adatkezelő alkalmaz Facebook remarketing kódot, amely segítségével a Weboldalra látogatókat később a Facebookon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel.. A remarketing kód cookie-kat használ, ezáltal válik azonosíthatóvá a Facebook számára, hogy az adott látogató meglátogatta a Weboldalt.
Az Adatkezelő alkalmaz Google Adwords Remarketing cookie-t, amely a fenti Facebook remarketing cookie-hoz hasonlóan azt teszi lehetővé, hogy a Weboldal látogatói számára a Google hálózatán később hirdetések jelenjenek meg.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

5.4. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelőhozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait közzéteszi. Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 • World Web Data Kft. (1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.), informatikai szolgáltatások biztosítása, fejlesztés;

5.5. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.
 2. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden esetben törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja. Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adófizetés történt, az adózásra vonatkozó adatokat az Adatkezelő csak akkor törli, ha a törvényben meghatározott határidő eltelt.
 3. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
 4. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
 5. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.

5.6. Adatvédelmi incidensek kezelése
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.


VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

6.1. Az érintettek jogai
Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.
Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.
Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése
Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.
Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhez. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.
Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.3. Jogorvoslat
Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.
Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.

×
Kövess minket Facebookon, hogy elsőként értesülj az akciókról, leárazásokról!